burgerprogramma Geluidsfragmenten Raadszaal interesante linksReacties

 

Tilburg, 18 juni 2006

Toelichting initiatiefvoorstel LST, SP en VVD

I Inleiding

De fracties van SP, LST en VVD hebben een initiatiefvoorstel geformuleerd met betrekking tot de verkeerscirculatie in het centrum. Ten behoeve van de beraadslagingen in de commissie Fysiek en de raad geven de drie fracties in de voorliggende notitie een toelichting op hun initiatiefvoorstel.

De kernvraag die voor ligt, is of het alternatief dat door de drie fracties op tafel is gelegd nadere uitwerking en studie verdient voordat definitieve en onomkeerbare werkzaamheden aan de cityring van start gaan.

In de notitie wordt aangetoond dat dit het geval is. Dit vindt plaats aan de hand van een analyse gebaseerd op verkeersberekeningen uitgevoerd door het bureau Goudappel. Een drietal plots is als bijlage bij deze notitie gevoegd. Het geheel aan plots ligt ter inzage bij de raadsgriffie. Tevens wordt ingegaan op het aspect luchtkwaliteit. Verder worden enkele aspecten wat betreft bereikbaarheid naar voren gebracht, specifiek voor hulp- en nooddiensten, bij evenementen en tijdens uitgaansavonden.

 

II Analyse

In het plan van de oppositiefracties wordt zo veel als mogelijk gebruikt gemaakt van de bestaande infrastructuur. Met name geldt dit voor de Spoorlaan die 2x2 rijstroken blijft houden. Tevens behouden de Spoorlaan, de Noordhoekring, de Schouwburgring en de Paleisring hun tweerichtingsverkeer. Hierdoor hoeven automobilisten minder kilometers te maken en kan het verkeer sneller het centrum in en uit. Verder wordt de Heuvelring van 7.00u tot 11.00u in twee richtingen opengesteld om een deel van de ochtendspits op te vangen.

 

1. Oud Noord wordt door het initiatiefvoorstel ontlast

De uitgangspunten in het initiatiefvoorstel voor de verkeerscirculatie in de binnenstad leiden er toe dat Oud Noord wordt ontlast. Uit de berekeningen van Goudappel blijkt dat er over de Spoorlaan in de oppositievariant per etmaal 57710 auo's rijden. Uit dezelfde berekeningen voor de collegevariant blijkt dat er over de Noordlaan (43820) en de Spoorlaan (12670) ongeveer eenzelfde aantal auto's rijden (in totaal 56490). Dit betekent het volgende:

 

à De Spoorlaan in de oppositievariant met 2x2 rijstroken verwerkt hetzelfde aantal auto's als in de collegevariant de Spoorlaan met 2 rijstroken en de Noordlaan tesamen. Het verkeer over deze verkeersas neemt dus niet toe of af.

à Een wezenlijk verschil is dat het verkeer in de oppositievariant gebruik maakt van de Spoorlaan en niet van de Noordlaan die midden in de woonwijk Theresia ligt. Dit betekent dat Oud Noord op dit punt door het plan in het initiatiefvoorstel in grote mate wordt ontlast; 43820 auto's per etmaal minder.

à Komt bij dat in de discussies over de Noordlaan altijd is aangegeven dat de Noordlaan alleen bestemd zou zijn voor bestemmingsverkeer en niet bestemd zou moeten zijn voor doorgaande verkeer. Uit de verkeersberekingen blijkt dat de Noordlaan met 43820 auto's per etmaal gaat fungeren als een volwaardige route voor het doorgaande verkeer.

à Verder wordt met de collegevariant, zoals aangegeven in de Uitgangspunten Ruimtelijke Visie Oud Noord, meer verkeer naar Oud Noord gedrongen. Met name straten als de Van Meterenstraat en de Kwaadeindstraat zullen daar de nadelige gevolgen van gaan ondervinden. Berekeningen daarover zijn nog niet gemaakt door Goudappel, in ieder geval bij de drie fracties niet bekend, dus dit zou bij de verdere uitwerking plaats moeten vinden.

 

2. Minder verkeer wordt met de oppositievariant weggedrukt naar de omliggende woonwijken

Door het tweerichtingsverkeer en de optimale benutting van de Spoorlaan wordt minder verkeer weggedrukt naar de omliggende wijken. Uit het volgende overzicht blijkt dat het aantal auto's in het collegevoorstel groter is dan in het initiatiefvoorstel:

Initiatiefvoorstel Collegevoorstel Verschil

motorvoertuigen per etmaal Oppositie College Verschil
Jan Heijnsstraat
Gasthuisring
Ceciliastraat/Wilgenstraat
Piusstraat
Akkerstraat
Varkensmarkt
Veestraat
Nieuwstraat
Enschotsestraat
15910
6490
1930
4500
1900
2950
1040
1970
7960
20260
9490
2920
6340
2570
4520
1810
2780
8720
+27%
+46%
+51%
+41%
+35%
+53%
+74%
+41%
+10%


3. Van binnen naar buiten?

Uit de verkeersberekeningen blijkt, voor zover berekend, het volgende over het aantal auto's dat per etmaal van de Ringbaan Oost gebruikt maakt:

 

Initiatiefvoorstel Collegevoorstel

 

motorvoertuigen per etmaal Oppositie College
Ringbaan Oost (ten zuiden viaduct)
Ringbaan Oost (ten noorden viaduct)
52480
26850
52020
26200

 

Van de Ringbaan Oost wordt in de oppositievariant derhalve meer gebruikt gemaakt, terwijl tegelijkertijd de omliggende woonwijken minder verkeer te verwerken krijgt. Bij het collegevoorstel werkt 'van binnen naar buiten' dus wel wat betreft het wegdrukken van het verkeer naar de omliggende woonwijken, maar niet wat betreft het wegdrukken van het verkeer naar de ringbaan. Hierbij dient overigens tevens te worden opgemerkt dat met name centrumgebonden verkeer gebruik maakt van het verkeerscirculatieplan voorgesteld in het initiatiefvoorstel.


4. Heuvelring en Paleisring worden door het initiatiefvoorstel ontlast

De uitgangspunten voor de verkeerscirculatie in de binnenstad als geformuleerd in het initiatiefvoorstel leiden er toe dat de Heuvelring en de Paleisring een stuk minder worden belast. Dit blijkt uit het volgende overzicht:

 

Initiatiefvoorstel Collegevoorstel Verschil

 

motorvoertuigen per etmaal Oppositie College Verschil
Paleisring
Heuvelring
15400
3630
27480
19690
+79%
+42%

 

Juist deze plekken op de cityring die een mooie verblijfplaats moeten worden en die nu al een belangrijke winkel- en woonfunctie hebben - er wonen zelfs mensen boven de Paleisring - worden met de collegevariant zwaar belast. In het oppositievariant worden deze woon- en verblijfsplekken ontlast.


III Luchtkwaliteit

Van het verkeerscirculatieplan voorgesteld in het initiatiefvoorstel kon geen berekening meer worden gemaakt wat betreft de luchtkwaliteit. Eerst werd door de gemeente aangegeven dat dat te lang zou duren, namelijk een week, vervolgens zou het te duur zijn en ten slotte blijkt een dergelijke berekening drie à vier maanden te duren.

Uit de bovenstaande verkeersberekeningen zijn wel conclusies te trekken. Door het kleiner aantal auto's dat per etmaal over de Paleisring (15400 in plaats van 27480) en de Heuvelring (3630 in plaats van 19690) rijdt, is daar de uitstoot een stuk lager en is de luchtkwaliteit in de verkeerscirculatieplan volgens het initiatiefvoorstel dus veel beter.

Ook is de luchtkwaliteit in de woonwijken rondom het centrum beter ingevolge het initiatiefvoorstel aangezien er een kleiner aantal auto's naar deze woonwijken wordt weggedrukt.

Dit geldt in het bijzonder voor Oud Noord. Alleen al de Noordlaan met 43820 auto's per etmaal levert in het collegevoorstel een grote verslechtering op van de luchtkwaliteit in Theresia.

Al met al is de luchtkwaliteit bij de verkeerscirculatie voorgesteld in het initiatiefvoorstel beter in die delen waar mensen wonen en verblijven doordat zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur.


IV Hulp- en nooddiensten, evenementen en uitgaansavonden

Hulp- en nooddiensten

In de variant neergelegd in het initiatiefvoorstel zijn door het tweerichtingsverkeer alle plekken in het centrum goed bereikbaar voor hulp- en nooddiensten. Bij een brand of een andere calamiteit op bijvoorbeeld de Schouwburgring zou volgens de collegevariant de brandweer eerst voor driekwart de cityring rond moeten rijden om op de plek van de calamiteit te komen. Het eenrichtingsverkeer in de collegevariant zorgt er voor dat er altijd meer gereden moet worden door ambulances, brandweer en politie voordat ze op de plaats van bestemming zijn.


Evenementen

In de oppositievariant kan eenvoudig een deel van de ring worden afgesloten voor evenementen. Het tweerichtingsverkeer zorgt er voor dat het verkeer op de rest van de ring goed kan worden afgewikkeld. Veelal zal het de Heuvel betreffen en aangezien deze in de oppositievariant merendeels afgesloten is, maakt het nog eenvoudiger. Dat dit een sterk punt is van de variant in het initiatiefvoorstel blijkt uit de collegevariant zelf. Daarin wordt namelijk aangegeven dat bij evenementen het eenrichtingsverkeer tijdelijk moet worden omgezet in tweerichtingsverkeer, wat dan opeens wel kan. Echter, een weg die eenmaal is ingericht voor eenrichtingsverkeer tijdelijk omzetten in tweerichtingsverkeer kan niet anders dan leiden tot gevaarlijke situaties.

Uitgaansavonden

In tegenstelling tot de collegevariant levert de oppositievariant geen problemen op tijdens uitgaangsavonden. De Heuvelring is dan namelijk afgesloten.

III Conclusie

De verkeerskundige doorberekening van het initiatiefvoorstel van de fracties van de VVD, SP en LST, de betere luchtkwaliteit en de betere bereikbaarheid voor hulp- en nooddiensten, bij evenementen en tijdens uitgaansavonden laten dusdanige voordelen zien dat niet anders geconcludeerd kan worden dat het voorgelegde alternatief verder uitgewerkt en bestudeerd dient te worden voordat definitieve en onomkeerbare werkzaamheden van start gaan.

   


2 oktober 2021

Klik hier voor een vergoting

 


28 januari 2022

Klik hier voor een vergoting

 

 


Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2022