5 juli 2015

 


13 juli 2015

 

 

 


15 juli 2015

Klik hier voor een vergoting

 


13 september 2015

 

Rekenkamer Rapport Stappegoor
Rekenkamer bevindingen Stappegoor

 

21 september 2015

MOTIE

Motie LST Rekenkamer Raport Stappegoor

 


Motie LST en Vt Onafhankelijk Expert

 


24 september 2015

 

Initiatiefvoorstel

Initiatievoorstel expert inschakelen bij SK1 en winkelrondje

Logo LSTINITIATIEFVOORSTEL Logo LST


Tilburg 29 september 2015

Inleiding / aanleiding

In juli 2015 heeft de Rekenkamer het rapport uitgebracht "Voor eigen rekening en risico", naar de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten tussen de gemeente en het Consortium Stappegoor B.V. In dit rapport wordt onder meer geconcludeerd dat de informatievoorziening aan de raad onvoldoende adequaat was en dat grote delen van het besluitvormingsproces zijn gedomineerd door een politieke realiteit. De beschikbare informatie wordt, aldus de Rekenkamer, door de raad ook niet altijd optimaal ingezet is ten bate van zijn kaderstellende en controlerende functie. De Rekenkamer pleit er in zijn rapport voor om juist bij grote projecten die betrekking hebben op publieke en private samenwerking nadrukkelijk(er) en bewust(er) invulling te geven aan het dualisme. De Rekenkamer roept op om meer onafhankelijkheid te organiseren en te borgen (evenwicht en tegenwicht) in de besluitvormingsprocessen.

De raad heeft op 21 september 2015 de constateringen en overstijgende conclusies uit het Rekenkamerrapport onderschreven en heeft besloten de aanbevelingen van de Rekenkamer over te nemen. Daarmee onderschrijft de raad meer werk te willen maken van zijn kaderstellende en controlerende rol.

Met dit voorstel moet de kans groter worden dat problemen voorkomen worden in plaats van dat er weer achteraf machteloos moet worden vastgesteld dat het weer vreselijk fout is gegaan.

Een van de grote projecten waar de raad binnenkort besluiten over moet nemen betreft de verbouwing van Stadskantoor 1, waarvoor de raad op 21 september 2015 onder meer het stedenbouwkundig plan heeft vastgesteld. Begin 2016 moet de raad het voorlopig ontwerp voor SK 1 met het uitvoeringskrediet vaststellen en moet door de raad het besluit worden genomen over het openen van de Grondexploitatie (Grex).

In het debat rond het rapport van de Rekenkamer en rond de vaststelling van het stedenbouwkundig plan c.a. van Stadskantoor 1 is expliciet de mogelijkheid aan de orde geweest om als de raad externe expertise in te schakelen voor het toetsen van voorstellen van het college.

Voorstel

Gelet op de omvang van het project van SK1, de complexiteit daarvan en de daarbij behorende financiële en juridische risico's stelt de Lijst Smolders Tilburg voor om :

1. Als raad externe expertise in te schakelen voor het beoordelen van de kwaliteit van de informatievoorziening van de door het college aan de raad voor te leggen voorstellen voor het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet voor de verbouwing van SK1 en de te openen Grondexploitatie (Grex) ten behoeve van het winkelrondje.

2. Het presidium opdracht te geven een voorstel aan de raad te doen om een commissie uit de raad te benoemen die belast wordt met het selecteren van een of meer externe deskundigen, welke commissie fungeert als opdrachtgever voor deze externe deskundige(n).

Argumenten

1. Met het inschakelen door de raad van externe expertise voor het toetsen van de informatievoorziening vanuit het college, geeft de raad invulling aan de aanbeveling van de Rekenkamer om meer onafhankelijkheid te organiseren te borgen in processen die betrekking hebben op grote projecten dan wel processen die betrekking hebben op samenhang tussen de gemeente en private partijen.

Gelet op de complexiteit van deze materie is er behoefte om ten aanzien van de door de raad genomen en nog te nemen besluiten over SK1 en het winkelrondje externe expertise in te schakelen voor het beoordelen van de vraag of de informatievoorziening vanuit het college in dit dossier zodanig is, zodat de raad daarmee in staat is gesteld om daarover tot een afgewogen oordeel te komen.
Concreet kan hierbij o.a. gedacht worden aan een second opinion over:

* Hoe verhouden de presenteerde ramingen van bouw- en bijkomende kosten zich met hetgeen gebruikelijk is?

* Is er sprake van een reële kostentoerekening?

* Zijn alle relevante risico's in beeld en hoe zijn die risico's gewogen?

* Heeft de gemeenteraad alle informatie ontvangen en was deze adequaat?

De kosten van het inschakelen van deze externe expertise kunnen ten laste worden gebracht van het onderzoeksbudget van de raad (jaarlijks budget € 11.000,--). Indien en voor zover dat budget niet toereikend blijkt te zijn zal alsdan een voorstel aan de raad worden gedaan tot ophoging van dat budget ten behoeve van dit onderzoek.

2. Zodra de raad besloten heeft tot het inschakelen van externe expertise, is het het meest praktisch dat een commissie uit de raad belast wordt met het opdrachtgeverschap van de externe adviseur(s) en dat het presidium hiertoe aan de raad een voorstel doet voor de bemensing en nadere taakomschrijving van deze commissie. Deze commissie zal dan ondersteund worden door de griffie.

Namens de fractie van de Lijst Smolders Tilburg,

Hans Smolders

 

 

 


24 november 2015

 

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016