#

Stellingen

Plaatsing

Letterlijke tekstdeel (bron 1)

Letterlijke tekstdeel (bron 2)

 

Dit is de letterlijke verwoording van de stelling zoals deze in het Kieskompas komt.

Hier kiest u uw plaatsing

 

 

1

In plaats van flexibele contracten moet de gemeente Tilburg als werkgever vaste arbeidscontracten aanbieden, ook al leidt dit hogere kosten

Mee eens

Dit hoeft geen hogere kosten met zich mee te brengen

2

Het gemeentelijk raadgevend referendum moet worden afgeschaft

Helemaal niet mee eens

Inspraak burgers vindt de Lijst Smolders belangrijk

3

De gemeente moet geld uittrekken voor een specifiek seniorenbeleid, ook al moet daarvoor elders worden bezuinigd

Mee eens

Als er efficiënt gewerkt zou worden en er niet zoveel belastinggeld verkwist zou worden dan hoeft er elders niet bezuinigd te worden

4

Er moet meer geld worden uitgegeven aan kunst en cultuur, ook al moeten de gemeentelijke belastingen hiervoor omhoog

Helemaal niet mee eens

Peperdure zogenaamde kunst in de openbare ruimte, daar hebben de burgers genoeg van. Onlangs werden we weer geconfronteerd met de peperdure Love Boat in de Piushaven die totaal niet functioneert.

5

De gemeente moet meebetalen zodat Hall of Fame in de Spoorzone kan blijven

Niet mee eens

Alleen Skatepark behouden

6

De gemeente moet investeren in betaalbare werkplekken voor kunstenaars

Niet mee eens

Zijn er al heel veel

7

Kunstwerk 'Het Draaiend Huis' moet worden verwijderd

Mee eens

Onderhoud kost rond de 10.000 euro per jaar

8

De gemeente moet investeren om bestaande bedrijven duurzamer te maken

Mee eens

Investeren in communicatie over de mogelijkheden.

9

Om het stadscentrum aantrekkelijk te houden, mogen er geen nieuwe winkels op bedrijventerreinen komen

Mee eens

Winkels horen niet op industrieterreinen

10

De gemeente moet minder investeren in het centrum en meer in de wijken

Mee eens

De LST wil één wethouder die zijn volledige aandacht gaat geven aan alle wijken in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. Deze wijkwethouder voor alle wijken kan o.a. fungeren als Eerste Hulp bij Bestuurlijke Ongelukken (EHBO). Dus korte lijntjes en zichtbaar zijn.

11

In de Piushaven mag meer horeca komen

Mee eens

Als die horecazaken maar weinig tot geen overlast veroorzaken voor de omgeving

Het gebied rondom de Piushaven moet verder vorm krijgen in samenwerking met de
grote groep actieve bewoners

12

Kliko bakken (afvalbakken voor GFT) moeten in de zomer vaker worden geleegd, ook als de bewoners hiervoor meer moeten betalen

Mee eens

De GFT container moet in de zomer weer wekelijks opgehaald worden. De LST heeft daar tot vervelens toe om gevraagd aan het college van B&W.

13

Voor milieumaatregelen mag een belastingverhoging plaatsvinden 

Niet mee eens

Goede analyses van werkelijke bedreigingen voor het milieu en het stellen van prioriteiten zijn eerste vereisten. Geen maatregelen nemen die minimaal of geen effect opleveren en bakken met geld kosten, want dat is pure symboolpolitiek en het paard achter de wagen spannen.

14

Om het groenonderhoud in de wijken te verbeteren mag worden bezuinigd op onderhoud in het centrum

Mee eens

Groenonderhoud in de wijken moet veel beter, dus net zoals in het centrum

15

Van inwoners met een bijstandsuitkering mag een verplichte tegenprestatie worden gevraagd

Mee eens

Betaald werk is een van de beste vormen van participatie. Betaalde banen mogen niet vervangen worden door onbetaalde banen met inzet van uitkeringsgerechtigden.
Activeer werkelozen en uitkeringsgerechtigden, maar behandel ze niet als tweederangsburgers. Het actief deelnemen van iedere burger aan onze Tilburgse
samenleving is van essentieel belang voor de leefbaarheid in onze stad. Iedere inwoner van Tilburg, man of vrouw, zwart, geel, wit of bruin moet daar een
eigen verantwoordelijkheid in gaan nemen. Ga in een schoolbestuur zitten, word actief bij een sportclub, organiseer iets in je buurt, ga de politiek in of word actief in
een wijkraad of dorpsraad. Zo zijn er vele voorbeelden van vrijwilligerswerk waarmee je een bijdrage kunt leveren om er samen iets van te maken.

16

De gemeente moet meer vluchtelingen met een verblijfstatus opvangen dan door het Rijk is verplicht

Helemaal niet mee eens

De bestaande problemen van massa-immigratie moeten eerst maar eens opgelost gaan worden. Daarom voortaan asielzoekers in hun eigen regio fatsoenlijk opvangen in veilige gebieden

17

De gemeente moet ervoor zorgen dat elke wijk een buurthuis heeft, ook als dit leidt tot extra kosten

Mee eens

Wijk- en dorpsraden moeten meer eigen budget krijgen om daarmee de leefbaarheid en de sociale cohesie in hun wijken en dorpen te waarborgen en te vergroten.

18

Om sociale voorzieningen in stand te houden, mogen de lokale belastingen worden verhoogd

Niet mee eens

De lokale belastingen hoeven helemaal niet te worden verhoogd om sociale voorzieningen in stand te houden als de geldverkwisting en het wanbeleid een halt worden toegeroepen.

19

De gemeente moet meer geld uittrekken om vluchtelingen te helpen inburgeren

Niet mee eens

Er wordt al belachelijk veel geld aan uitgegeven

20

In de gemeente Tilburg moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dit ten koste van de privacy

Mee eens

Als de veiligheid van de burger in het geding is dan zeker meer camera's inzetten

21

Intimidatie op straat (naroepen) moet strafbaar zijn in de gemeente Tilburg

Mee eens

Intimidatie is ontoelaatbaar

22

De gemeente moet geld vrijmaken voor meer ordehandhavers (BOA’s) op straat

Mee eens

Structureel meer politie op straat is een verkiezingsbelofte die al heel lang door de gevestigde politiek niet wordt nagekomen. De LST wil daarom aan de slag met speciaal geselecteerde multifunctionele handhavers. Zij zullen permanent in de wijken waken over de veiligheid, handhavend optreden bij allerlei zaken, jongeren aanspreken, verloedering tegengaan en een goede sociale band opbouwen met bewoners van hun wijk

23

In de gemeente Tilburg moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan

Mee eens

Het gedoogbeleid m.b.t. softdrugs is nu een dusdanige puinhoop dat je softdrugs (wiet/cannabis) moet gaan legaliseren en reguleren.

24

De binnenstad van Tilburg moet autoluw gemaakt worden

Mee eens

Maar wel bereikbaar blijven voor de inwoners en ondernemers van die binnenstad

25

Elektrische auto's mogen op alle reguliere parkeerplaatsen in de gemeente gratis parkeren

Niet mee eens

Degene met een elektrische auto hebben al onevenredig veel belastingvoordeel gehad voordat ze überhaupt gaan parkeren

26

De maximumsnelheid moet op de Cityring verlaagd worden van 50km/u naar 30 km/u

Mee eens

De LST vindt dat er in heel Tilburg nog te veel verkeersonveilige straten zijn zoals
o.a. Korvelseweg, Cityring, Besterdring, kruispunt Willem II stadion, Veldhovenring enz. enz.

27

De gemeente moet meer parkeervoorzieningen aanleggen in de binnenstad, ook als daarvoor de parkeertarieven omhoog moeten

Mee eens

de binnenstad moet voor automobilisten goed bereikbaar zijn met daarbij voldoende parkeergelegenheid, op korte termijn zal er een tekort aan parkeerplekken zijn.

28

De gemeente moet geld vrijmaken om voor alle Tilburgers het busvervoer in de daluren gratis te maken

Helemaal mee eens

de LST vindt betaalbaar en goed functionerend openbaar vervoer belangrijk.
We moeten naar fijnmazige vervoersmogelijkheden

29

De gemeente moet betalen voor zonnepanelen op woningen van mensen met een laag inkomen

Niet mee eens

Mensen met te weinig inkomen wel helpen maar niet op deze wijze.

30

De OZB (belasting voor huisbezit) moet worden verhoogd, zodat er betere voorzieningen komen in de gemeente

Niet mee eens

Geldverkwisting en wanbeleid moeten een halt worden toegeroepen dan hoeft de OZB niet worden verhoogd voor betere voorzieningen.

31

De gemeente moet alle inwoners die hun woning duurzaam willen maken een goedkope lening geven, ook mensen met een duurdere woning

Mee eens

Dit is een manier voor alle burgers om niet meer afhankelijk te zijn van de overheid/energieleveranciers.

32

In plaats van sociale huurwoningen, moeten er meer goedkope koopwoningen worden gebouwd

Mee eens

Onze jongeren moeten worden geholpen met het verkrijgen van betaalbare starterswoningen. Juist hier moet de gemeente haar sociale gezicht tonen.

33

De eigen bijdrage voor de thuiszorg wordt afgeschaft, ook al kost dit de gemeente geld

Mee eens

Geldverkwisting en wanbeleid moeten een halt worden toegeroepen dan hoeft het de gemeente geen geld te kosten om de eigen bijdrage af te schaffen.

34

De gemeente moet gezinnen die pleegkinderen opvangen een startbudget geven, ook als daarvoor elders op zorg moet worden bezuinigd

Mee eens

Goede pleeggezinnen verdienen respect en hulp. Elders hoeft absoluut niet op de zorg te worden bezuinigd als de geldverkwisting en het wanbeleid een halt worden toegeroepen.

35

Voor klachten over de zorg die de gemeente financiert moet een lokale ombudsman komen

Mee eens

Burgers moeten beter gehoord worden als ze een beroep doen op de lokale overheid

36

Mensen die zorg verlenen (verplegers en mantelzorgers) moeten gratis kunnen parkeren in Tilburg, ook als daardoor de parkeertarieven stijgen

Mee eens

De LST vindt dat deze mantelzorgers en vrijwilligers gekoesterd moeten worden en respect verdienen. De gemeente hoeft overigens de parkeertarieven niet te laten stijgen als de geldverkwisting en het wanbeleid een halt worden toegeroepen.