verkiezingsprogramma    Geluidsfragmenten Raadszaal    interesante links


Voorwoord

Allereerst wil ik duidelijk laten weten dat ik, Hans Smolders, als oprichter van Lijst Smolders Tilburg, nooit de behoefte heb gehad om in de politiek te gaan of politicus te worden. Sterker nog ik zal nooit een politicus worden en wil er zelfs nog niet een beetje op lijken. Wel heb ik sinds 2002 diverse malen mijn burgerplicht vervuld en mijn maatschappelijke betrokkenheid getoond. Dat ik nu verder ga met LST, moet u wederom zien als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik wil de aanvoerder/spreekbuis zijn van alle welwillende Tilburgers die het bestuurlijk wanbeleid spuugzat zijn. Zij krijgen nooit subsidies of aandacht, maar worden zowel financieel als sociaal uitgeknepen als citroenen. Een veel gehoord geluid van de burgers die het zat zijn is: “Wij kunnen er toch niks aan doen, ze doen toch waar ze zelf zin in hebben” Dat moet maar eens afgelopen zijn, het is nu of nooit, 7 maart dus! Wij welwillende burgers en ondernemers hebben onze onvrede al een kleine 15 jaar aangegeven. Wij hadden geen podium om dit te ventileren en u zult zich dan ook nog wel de vele discussies herinneren op verjaardagsfeestjes, het werk, in de kroeg, in de sportkantine enz.

Eind 2001 werd Pim Fortuyn voor een groot publiek bekend. Hij kon alleen via Harry Mens en de Elsevier de inmiddels grote frustratie van miljoenen mensen inzichtelijk en herkenbaar maken. De walgelijke politieke elite en het establishment hebben met man en macht geprobeerd 20 jaar lang deze man kapot te maken, evenals andere mensen die de echte problemen (incompetente en onbetrouwbare politici) aan de kaak probeerden te stellen.

Hebzucht, macht en topsalarissenDus samengevat wisten anno 2002 de gewone welwillende burgers al heel lang dat we een andere koers moesten gaan varen, terwijl de politici alsmede de bestuurders en managers binnen de gehele overheid zoals gewoonlijk telkens weer “geschokt en verrast” waren over hun eigen wanbeleid. Deze politici, bestuurders en managers waren natuurlijk helemaal niet geschokt en verrast, maar zijn alleen met hun eigen- en partijbelang bezig geweest. Het klootjesvolk, zoals zij ons zien, interesseerde deze bestuurders totaal niet. Ze hadden het te druk met hun onverzadigbare hebzucht en macht. Zie hun buitensporig hoge salarissen, gouden handdrukken, opties, wachtgeldregelingen, absurde VUT regelingen, bonussen enz. en het elkaar toespelen van goudgerande baantjes. Na het massale protestsignaal in 2002, door Pim Fortuyn, dacht ik dat er wel een verandering zou moeten komen. Maar nu, in november 2005, kan ik niet anders dan constateren dat er niets veranderd is. Sterker nog, het lijkt alleen maar erger geworden. Het zelfreinigend vermogen blijkt dus nul komma nul te zijn bij de zelfzuchtige politieke elite, alsmede bij het bestuur en management binnen de gehele overheid en de multinationals. Wie de schoen past mag hem aantrekken.

Het is daarom ook niet zo gek dat mensen zoals ik, heden ten dage nog steeds niet welkom zijn in de politiek, of in andere bestuurlijke functies. Wij komen namelijk op voor het belang van onze stad, de Tilburgers en de ondernemers. De PVDA-Tilburg kon het niet beter verwoorden in het Brabants Dagblad “sinds Smolders in de Tilburgse politiek zit ken je deze niet meer terug, wat ons betreft is een partij met Smolders erin niet geschikt voor een coalitie”. Een mooier compliment konden ze me niet geven en toevallig maken de kiezers wel uit hoe het gaat. Dat zullen we na 7 maart nog wel eens zien!!

Het grootste deel van de mensen op mijn lijst zullen ook gewone Tilburgers zijn, die zich rechtstreeks in gaan zetten voor de burgers via maatschappelijke projecten. Ze zullen daar persoonlijk verantwoordelijk voor zijn. Het andere deel gaat de gehele Tilburgse politiek in de raad als een soort Pieter Storms/Robin Hood op de huid zitten en ze confronteren met hun eigen financiële en sociale wanbeleid. Op die manier zullen ze wel op een andere manier moeten gaan denken en werken, omdat ik alles eerlijk en openlijk communiceer met de pers en de burgers. Ook zullen wij via internet, de media en onze postbus de kiezers raadplegen bij belangrijke beslissingen in de stad, zodat de burgers gedurende de 4 jaar steeds zelf invloed kunnen blijven uitoefenen. Dus niet zoals het nu bij de andere partijen gaat, met opportunistische beloftes tijdens de verkiezingscampagnes, die steeds weer een zeer beperkte houdbaarheidsdatum blijken te hebben, namelijk tot een dag na de verkiezingen.

BurgerprotestMen mag Lijst Smolders Tilburg gerust zien als een proteststem, burgerlijke ongehoorzaamheid of een burgerverzet! De gevolgen van het financiële en sociale wanbeleid zullen we de komende jaren gaan ondervinden. Wij gewone goedwillende mensen, allochtoon en autochtoon, zijn het meer dan zat. Alleen mijn maatschappelijke betrokkenheid en mijn aanwezigheid op het gemeentehuis waren schijnbaar al bedreigend genoeg voor de gehele Tilburgse politiek om te proberen mij op een achterbakse wijze buitenspel te zetten. Ik walgde al van de Haagse politiek, maar hier in Tilburg zijn ze geen haar beter! Echter de druiven zullen zuur zijn voor deze politieke klunzen, want ze zijn nog niet van me af!!

LST wil geen macht zoals alle andere politieke partijen. Wij willen het woord gaan voeren voor het gewone volk, dat niet anders kan dan alle prijsstijgingen, bestuurlijk wanbeleid, machtsmisbruik en de asociale gevolgen daarvan gelaten over ons heen laten komen. Ik wil dat er een halt wordt toegeroepen aan de onverzadigbare hebzucht en het ziekelijk machtsmisbruik van arrogante en minachtende politici, bestuurders en managers. De mensen op de werkvloer van onze maatschappij pikken het niet meer en zijn onze politieke elite en het establishment spuugzat! De LST zal zich actief, betrokken en realistisch opstellen en alleen de belangen dienen van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout alsmede van de inwoners. Wat ons betreft hoeft Tilburg als 6e stad van het land niet groter te worden, maar moeten de dorpse trekjes zoals herkenbaarheid, gemoedelijkheid en kleinschaligheid gekoesterd worden. Daarom zal Lijst Smolders ook de annexatie van Berkel-Enschot en Udenhout kritisch tegen het licht houden. Elke vorm van schaalvergroting is funest gebleken voor de goedwillende burgers en alleen voor bestuurders en managers zaligmakend gebleken!

Wij als LST gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit;
TERUG NAAR DE MENSELIJKE MAAT, op alle gebied!! 
       


Enkele hoofdpunten uit het burgerprogramma op een rij

Het kunst- en cultuurbudget op de begroting moet worden gehalveerd. De subsidieterreur van deze elitaire clubjes is bizar. De amateurkunst dient wel meer aandacht te krijgen.
Het geldverslindende prestigespeeltje van onze bestuurders “Spoorzone” moet per direct gestopt en heroverwogen worden.
Onze jongeren moeten worden geholpen met het verkrijgen van een betaalbare starterswoning. Juist hier moet de gemeente haar sociale gezicht tonen.
Er moet een flinke inhaalslag komen met de realisatie van betaalbare seniorenwoningen.
Op vele gebieden is schaalvergroting op termijn funest gebleken. Daarom gaan we elke vorm van schaalvergroting kritisch bekijken, ook de annexatie van Udenhout en Berkel-Enschot.
Gedogen is voor LST uit den boze. Handhaven, orde, integriteit, en respect zullen voor LST de leidraad worden. Om de veiligheid te waarborgen gaan we de grenzen van de wet opzoeken. Tekort aan mankracht en ‘geen prioriteit' mogen niet langer een excuus zijn om niets te doen.
Het peperdure en domme Cityring-project moet per direct gestopt en heroverwogen worden. De Spoorlaan mag geen 2-baans worden maar moet 4-baans blijven voor het autoverkeer.
Het schandalige achterstallige onderhoud aan wegen, trottoirs en fietspaden moet met nog grotere spoed worden ingehaald.
Wij goedwillende allochtonen en autochtonen moeten ons niet meer tegen elkaar laten uitspelen door de politiek. Wij moeten beseffen dat de politiek tot alles in staat is om haar zieke macht te behouden met de verdeel- en heerstechniek. We hebben het gezien bij de gecreëerde en geregisseerde demonstraties en discussies over: Kruisraketten, Kernenergie, Links versus Rechts, Allochtoon versus Autochtoon, Racisme en nu zou op elke hoek van de straat weer een terrorist staan. Dit pikken we niet meer! Ook de media moet hierin waakzamer zijn.
De gemeente moet met name bij ondernemers kappen in het verstikkende oerwoud van regels, alsmede meer bedrijfsmatig werken en denken, waarbij leren van en luisteren naar ondernemers essentieel is.
Alle zeilen moeten worden bijgezet om de winkeliers/middenstand te ontzien en te steunen.Buiten de spitsuren moet het openbaar vervoer gratis zijn voor onze ouderen en gehandicapten.
De passieve houding van de Tilburgse politiek bij de mensonterende gang van zaken in St. Josefzorg van de afgelopen jaren was een schande en mag nooit meer voorkomen.
Fraude bij uitkeringen, subsidies, sociale zorg etc. zullen keihard aangepakt worden.


Op scholen dient men meer in te zetten op normbesef en hufterig gedrag niet meer te tolereren. Het gaat op school niet alleen om kennis maar ook om de vorming van onze jeugd.
Wij gaan de permanente democratie invoeren, dus de kiezer heeft 4 jaar invloed op ons stemgedrag.
Het is van de gekke dat Tilburg het moet doen met een piepklein buitenzwembad ‘Stappegoor'. Daarom is het van belang, dat aan het oorspronkelijke Masterplan Stappegoor, kwalitatief geen concessies worden gedaan. De amateursport dient veel meer aandacht te krijgen.
Wij zijn geen traditionele politieke partij, maar een soort burgerverzet, zie voorwoord

Veiligheid
Voor LST is veiligheid absolute prioriteit. Daarom is gedogen voor LST uit den boze. Handhaven, orde, integriteit en respect zullen voor LST de leidraad worden. Het gezag zal weer gerespecteerd en desnoods afgedwongen moeten gaan worden. Om de veiligheidStappengoor Recreatiebad is onveilig te waarborgen gaan we de grenzen van de wet opzoeken als het gaat om Tasjesrovers, Verkrachters, Roofovervallers, Plegers van Zinloos Geweld en andere personen die een bedreiging vormen voor de veiligheid in Tilburg. Tekort aan mankracht en ‘geen prioriteit’ mogen niet langer een excuus zijn om niets te doen. Men zal effectiever moeten gaan werken en saneren binnen de managementterreur, waardoor de agenten weer op straat kunnen. De wijkagent moet weer snel een vertrouwd beeld worden in onze straten en waar nodig komen er meerdere agenten per wijk. Er moet een stevig ontmoedigingsbeleid komen voor drugsdealers en gebruikers. Tegelijkertijd moet er meer aandacht zijn voor kleine criminaliteit, deze is vaak de basis van de zwaardere misdrijven later. De politie dient meer rekening te houden met de slachtoffers, hen beter te beschermen en tegelijkertijd de daders keihard aan te pakken. Met betrekking tot hufterig gedrag geldt zero tolerance. De discussie over gezichtsscannen bij het zwembad Stappegoor is belachelijk. Die problemen zijn zo opgelost. Als LST de toezichthouders mag selecteren, zullen die op een natuurlijke wijze orde en gezag terugbrengen en de jongeren zullen zelfs respect tonen voor deze nieuwe toezichthouders. Door het onverantwoord achterstallig onderhoud aan onze wegen, trottoirs en fietspaden in Tilburg, zijn onveilige situaties geen uitzondering meer. Dit geeft tegelijkertijd een onnodig gevoel van verloedering.Participatie
Het actief deelnemen van elke burger aan onze Tilburgse samenleving is van essentieel belang voor de leefbaarheid van onze stad. Elke inwoner van Tilburg, man of vrouw, zwart, geel, wit of bruin, moet daar nu ook werkelijk een eigen verantwoordelijkheid in gaan nemen. Ga in een schoolbestuur zitten, word weer actief bij de sportclub, onderneem in je buurt samen wat, ga de politiek in, of word actief in een wijkraad. Zo zijn er vele voorbeelden van vrijwilligerswerk waarmee je ‘n bijdrage kunt leveren aan een ommekeer om er samen iets van te maken. Nederlands spreken is van groot belang en een ieder die dat nog niet kan moet zich snel aanpassen. Een passieve houding is respectloos en maakt je kansloos op de arbeidsmarkt en dus ook voor een betere toekomst. Men kan een voorbeeld nemen aan de vele landgenoten die de taal al wel spreken en zich goed hebben aangepast. Om de mensen positief te stimuleren moet de gemeente Tilburg daarom al haar post alleen nog maar in de Nederlandse taal versturen. Dit geldt overigens niet voor de eerste generatie gastarbeiders die nu gepensioneerd zijn, want zij moeten met rust gelaten worden zoals elke bejaarde in onze stad. Als men goed functioneert en zich netjes aan de wet houdt, is het goed om er trots op te zijn dat je een Nederlandse- Turk, Marokkaan, Chinees, Vietnamees enz. bent en je afkomst koestert. Wij als welwillende autochtone en allochtone Tilburgers moeten ons niet meer tegen elkaar laten uitspelen door de politiek, de media moet ook daar waakzamer bij zijn. Het is de aloude verdeel- en heerstechniek van de politieke elite en het establishment. Onze bejaarden die dit land hebben opgebouwd met bloed, zweet en tranen zijn daar nu anno 2006 wel achter. Ze hebben het gezien met o.a. de gecreëerde en geregisseerde demonstraties en discussies over: Kruisraketten, Kernenergie, Links versus Rechts, Allochtoon versus Autochtoon en nu zou er weer op elke hoek van de straat een moslimterrorist staan. Wij pikken dit niet meer.Werkgelegenheid / Economie
De gemeente moet krachtiger en effectiever zijn bij het faciliteren, het promotiebeleid en het scheppen van voorwaarden, die leiden tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. In vergelijking met andere grote steden telt Tilburg dan ook onvoldoende arbeidsplaatsen. Wij hebben hier in Tilburg en de regio zoveel kanjers van ondernemers waar we trots op kunnen zijn, dat het doodzonde is dat het gemeentebestuur daar tot nu toe niet méér uit heeft weten te halen! Onze jeugdige ondernemers zullen we extra moeten steunen en begeleiden, zij zijn de toekomst en moeten voor Tilburg behouden blijven. Lokale ondernemers en ondernemerschap moeten in alle opzichten gestimuleerd en ondersteund worden. Verder moet de gemeente Tilburg kappen in het verstikkende oerwoud van regels, alsmede meer bedrijfsmatig denken, waarbij leren van en luisteren naar ondernemers essentieel is. Men moet buiten de bestaande patronen durven denken. Dus niet behoudend vasthouden aan wat er allemaal niet mag, maar de grenzen van wat wel mogelijk is opzoeken en dit in samenspraak met de betreffende ondernemers doen. Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om de winkeliers/middenstand meer te ondersteunen. Vanuit het station zullen de WillemII-straat en de Stationstraat de winkelpoorten naar de binnenstad moeten worden. Elke hindernis moet daar worden weggenomen zodat kleinschalig particulier ondernemerschap zich daar massaal kan ontwikkelen, om zo één groot aantrekkelijk winkelgebied te creëren. Bij winkelcentra dient het parkeren zoveel mogelijk gratis te blijven, in ieder geval voor de eerste 45-60 minuten, om zo de winkeliers en het winkelend publiek tegemoet te komen.Kunst en cultuur
De cultuurnota brengt de Tilburgse cultuurvoorzieningen in beeld en dan wordt meteen duidelijk dat naar deze elitaire sector belachelijk veel belastinggeld stroomt, zonder een effectieve en Jellylights in het Reeshof zwembadefficiënte controle daarop. Zelfs ook niet op de te leveren prestaties. De uitdrukking “broedplaatsen voor kunst en cultuur” wil ik nooit meer horen, die zijn er al genoeg. Vandaar dat het geldverslindende prestigespeeltje van onze bestuurders “De Spoorzone” per direct moet worden stopgezet en heroverwogen. Hier zullen geen broedplaatsen voor kunst en cultuur komen als het aan LST ligt. Aan dit soort subsidieterreur moet meteen een eind worden gemaakt, daarom moet het budget op de begroting gehalveerd worden. Kunst en cultuur zijn een deel van de samenleving, maar ze dienen zeker niet een kunstmatig en langdurig subsidie-infuus te zijn voor mensen die te lam zijn om zelf de kost te verdienen. De amateurkunst dient meer aandacht te krijgen als het aan de LST ligt.Huisvesting / Leefomgeving
De effecten van de vergrijzing op het Tilburgse huisvestingsbeleid zijn de afgelopen jaren totaal verkeerd ingeschat. Zoals gewoonlijk zijn de bestuurders weer verbaasd en dan te weten dat de grote grijze golf nog moet komen. Daarom moet er een flinke inhaalslag komen van betaalbare seniorenwoningen. Niet alleen door appartementen te bouwen, maar ook woningen met een tuintje. Onze jongeren moeten geholpen worden bij het verkrijgen van een betaalbare starterswoning en juist hier moet de gemeente haar sociale gezicht tonen. Deze jongeren zijn de toekomst en mogen dus niet massaal een valse start maken. In de binnenstad moet het bouwen van appartementen kritisch bezien worden. Het geldverslindende prestigeproject Spoorzone, waar men de zoveelste gesubsidieerde kunst- en cultuurbroedplaatsen wil creëren, moet per direct gestopt en heroverwogen worden. Pas wanneer men de grond van de N.S. heeft aangekocht, of er een overeenkomst is, moeten er weer plannen worden gemaakt. Onze voorkeur gaat dan uit naar seniorenwoningen en starterswoningen voor onze jeugd met een starterssubsidie. De authentieke gebouwen van de N.S. moeten in het spoorzonegebied behouden blijven en kunnen als bedrijfsruimte gaan dienen voor onze startende en jeugdige ondernemers. Mensen moeten zich weer thuis gaan voelen in hun eigen wijk. De verdichting van de binnenstad moet een halt worden toegeroepen. De gemeente moet zorgen voor beter onderhoud aan wegen, trottoirs, groenvoorzieningen en voor een schone leefomgeving. Het achterstallig onderhoud van de afgelopen jaren hiervan is schandalig. Het moet een woonbeleid zijn dat rekening houdt met wensen en verwachtingen van de wijkbewoners. Enkele voorbeelden zijn plekken waar kinderen kunnen spelen, trap- en hockeyveldjes voor de opgroeiende jeugd, controleerbare ontmoetingsplaatsen voor de oudere jeugd. Bij winkelcentra dient het parkeren zoveel mogelijk gratis te blijven, in ieder geval voor de eerste 45-60 minuten, om vooral parkeeroverlast in de omliggende straten te voorkomen. Wolkenkrabbers en lelijke blokkendozen van appartementen maken een stad niet gezelliger en zijn vaak ook niet nodig, kortom geen horizonvervuiling meer. Dus ook bij volkshuisvesting moeten we meer gaan inzetten op kwaliteit dan op kwantiteit. Tilburg moet zuinig zijn op zijn monumenten en ongeschonden wijken. In het algemeen moeten we in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout zuinig omgaan met ons groen. Het openbaar groen moeten we koesteren, goed onderhouden en waar mogelijk uitbreiden.Vervoer
LST vindt goed functionerend openbaar vervoer belangrijk, vooral voor de jeugd en onze ouderen en gehandicapten. Impressie Cittyring SpoorlaanVoor hen moet dit openbaar vervoer gratis worden, buiten de spitsuren. Het is overigens belachelijk dat de Reeshofbewoners 3 strippen moeten betalen, als ze met de bus naar het Paletplein of de Westermarkt willen, temeer omdat de ontsluiting van het verkeer in Reeshof al meer dan 10 jaar ernstig tekort schiet. We moeten naar fijnmazige vervoersmogelijkheden, en wel betaalbaar, frequent rijdend, binnen loopafstand en servicegericht. Het Cityring-project moet per direct gestopt en heroverwogen worden. De Spoorlaan mag nooit 2-baans worden, maar moet 4-baans blijven voor het autoverkeer. Bewaakte, goedkope parkeerplaatsen aan de rand van de stad met gratis of uiterst goedkope, frequent op en neer rijdende bussen naar het centrum en naar grote kantoren/bedrijven in de binnenstad zijn nodig. Bij stations, scholen, winkelcentra en andere plaatsen waar veel fietsen geparkeerd staan, moet een persoonlijk bewaakte fietsenstalling komen, dan wel bewaking d.m.v. actief cameratoezicht. Er moeten bushaltes zijn nabij ziekenhuizen, verpleeghuizen en alle gebouwen waar ouderen en gehandicapten verblijven of frequent samenkomen.Ouderen
Onze ouderen die dit land met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd verdienen meer respect en aandacht. Veel van deze ouderen verrichten een groot deel van het vrijwilligerswerk in onze stad. Zonder hen zouden grote sociale en maatschappelijke problemen ontstaan in onze Tilburgse samenleving. Als we deze mensen niet de aandacht en het respect geven dat zij verdienen, zullen zij straks afhaken. De ouderen zullen we meer moeten ontzien, juist omdat zij het moordende tempo van veranderingen en prijsstijgingen niet meer bij kunnen benen. Voor die ouderen die de huidige welvaart hebben mogelijk gemaakt met keihard werken en het nu financieel moeilijk hebben, moet jaarlijks een financiële tegemoetkoming komen om hun koopkracht te repareren.
Wij zijn dat aan hen verplicht.Zorg / Welzijn
De gemeente Tilburg heeft een zorgplicht. De passieve houding van de Tilburgse politiek bij de mensonterende gang van zaken in het vSt Jozefzorg in Tilburgerzorgingstehuis St. Josefzorg in Tilburg, mag daarom nooit meer voorkomen. Dat hebben onze bejaarden niet verdiend. Thuiszorg, verslavingszorg en andere zorg zullen op maat geleverd moeten worden. Communicatie tussen verpleeghuizen en ziekenhuizen moet verbeterd worden. Er moet ondersteuning zijn op alle gebied voor mantelzorgers en vrijwilligers, omdat zij een onmisbare schakel in de zorg zijn. Geef ze daarom de aandacht en het respect dat ze verdienen en wij als LST zullen deze mensen koesteren. Overigens zouden wij het heel normaal vinden als deze betrokken mensen een fatsoenlijke onkostenvergoeding zouden krijgen. Er moeten opleidingen, bijscholingen en begeleiding komen op verschillende terreinen voor vrijwilligers en mantelzorgers, die uiteindelijk geheel ten goede komen aan de sociale samenhang van onze Tilburgse samenleving. Stimuleren van computerkennis van ouderen en gehandicapten vinden wij belangrijk. Het dierenwelzijn gaat LST aan het hart, waar overigens ook nog veel te verbeteren valt, denk bijv. aan de walgelijke problemen bij het dierenasiel aan de Bosscheweg medio 2005.Sociale zekerheid
De gemeente dient zorg te dragen voor makkelijk leesbare en begrijpelijke informatieverstrekking, over rechten én plichten.
Fraude bij uitkeringen, subsidies, sociale zorg etc. zullen keihard aangepakt worden. Hierdoor zullen de mensen die werkelijk op sociale hulp zijn aangewezen beter geholpen kunnen worden. Een totaalbeleid voor alle achterstands- en probleemgroeperingen en geen voorkeursbehandeling op financieel niveau behoren eveneens tot haar takenpakket. In het centrum van Tilburg hebben we een harde kern drugsverslaafden en daklozen. Deze groep zorgt voor overlast en draagt bij aan het gevoel van onveiligheid onder de Tilburgers. Voor deze groep moet een structurele oplossing gevonden worden, met goede begeleiding en opvang.Onderwijs
Op scholen zal men zich meer moeten inzetten op normbesef en hufterig gedrag niet meer moeten tolereren. Het gezag van deDe Rooi Pannen in Tilburg onderwijzer, de conciërge en de directeur zal weer gerespecteerd en zonodig afgedwongen moeten gaan worden. Zij hebben dit gezag immers zelf laten ondermijnen en de jeugd achteraf dan de schuld geven is dus wel heel makkelijk. Het gaat op school niet alleen om kennis maar ook om de vorming van onze jeugd. Juist een groot gedeelte van de leraren, de provo’s van de jaren zeventig, heeft dit gezag zelf geheel onderuitgehaald. De jeugd van heden is echt niet anders dan die van vroeger, of ze nu zwart, wit, geel of bruin zijn. Juist het gedogen en het slappe pappen en nathouden van die ene generatie nepsocialisten is slecht geweest voor de vorming van onze jeugd. Je vindt ze in de politiek, kunst/cultuur, gehele overheid en jammer genoeg ook een heel groot deel in het onderwijs.Sport
Werkelijke topsport draagt bij aan een positief imago van onze stad. Topsport moet echter niet meer worden gesubsidieerd, maar op Jeugdvoetbalbasis van meer visie moet er effectief geïnvesteerd worden in het faciliteren ervan. Goede betaalbare sportaccommodaties voor jong en oud, vitaal of gehandicapt, waarbij deze groepen ook daadwerkelijk aangesproken, gestimuleerd en geactiveerd worden om te gaan sporten, mogen niet ontbreken. Het is van de gekke dat een stad met 200.000 inwoners het moet doen met een piepklein openluchtzwembad als Stappegoor. Het oorspronkelijke masterplan “Stappegoor” mag kwalitatief niet uitgehold worden. De amateursporten, waar we er veel van hebben, zullen wij veel meer aandacht geven.Milieu
Goede analyses van werkelijke bedreigingen voor het milieu en het stellen van prioriteiten zijn de eerste vereisten. Geen maatregelen die minimaal effect opleveren en bakken met geld kosten. Bij de vestiging van nieuwe bedrijven moet gelet worden op de gevolgen voor het milieu en zal aantasting van het leefklimaat van onze burgers zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Ook moet de stedelijke vervuiling aangepakt worden door het aanbrengen van meer afvalbakken en door voorlichtingscampagnes met de oproep tot het tonen van meer normbesef, fatsoen en verantwoordelijkheid.

  printversie (LST Burgerprogramma 2006)

Copyright Lijst Smolders Tilburg 2005 - 2006 © Alle rechten voorbehouden.

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2006
LST Campagneposter LST Verkiezingskrant Flyer voor onze ouderen Flyer voor onze jongeren
Campagneposter Verkiezingskrant Flyer voor ouderen Flyer voor jongeren


Lijst Smolders Tilburg, Postbus 1037, 5004 BA Tilburg

e-mail: smol.013@hetnet.nl

 


| home | media-tv | kranten | foto's | ijshockey | links | contact | burgerprogramma | kieslijst 2018 |
| poster | verkiezingskrant | flyers | campagnevideo's | verkiezingsfoto's | raadsleden | fragmenten raadszaal |

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016